Promocja! Trixie Kratka wentylacyjna do samochodu :: 16,20 zł ::.
 
Wędkarstwo
 
 


Zaawansowane wyszukiwanie
 
 
Twój koszyk jest pusty
 

Aby sprawdzić status zamówienia Wpisz jego unikalny numer
 
499,00 zł
439,00 zł
 
 
 
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Regulamin sklepu.


Regulamin Sklepu Internetowego

www.coralbio.pl 1. DEFINICJE

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 3. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 6. PŁATNOŚCI

 7. DOSTAWA

 8. REKLAMACJE

 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWEI. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik, Kupujący, Klient, Konsument – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator sklepu Internetowego coralbio.pl, o którym mowa w pkt. II.3 Regulaminu.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego coralbio.pl

4. Sklep Internetowy, Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://coralbio.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Kodeks Cywilny, KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11.Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

II.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://coralbio.pl.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://coralbio.pl, prowadzony jest przez firmę: Coral-Bio Jacek Koralewski, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul.Piłsudskiego 34, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-001-77-49, REGON 271847203, EDG 11608/93.

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   a.rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

   b.warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

   c.warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

   d.tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

  1. Komputer z dostępem do internetu

  2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer (wersja 8.x lub nowsza) lub Mozilla FireFox (wersja 6.x lub nowsza )lub Chrome (wersja 5.x lub nowsza) lub Opera (wersja 6.x lub nowsza),

  3. Aktywny adres e-mail.III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz świadczy usługę „Newsletter”.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

 5. Zamówienia można składać po dokonaniu rejestracji lub bez rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

 7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

 8. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

IV. Warunki sprzedaży

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są: Sprzedający oraz Kupujący.

 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

  1. podać dane wymagane do rejestracji,

  2. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

 4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).

 5. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że Towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11.

 7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00-17:00 w dni robocze.

 8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

  2. dodania ich do koszyka,

  3. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

  4. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

  5. podania danych wymaganych, niezbędnych do realizacji zamówienia,

  6. kliknięcia przycisku "Złóż zamówienie".

 9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.

 10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu,itp.

 11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

 13. Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

 14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika.

 15. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy , jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

 16. Brak towaru w magazynie lub dystrybutora (producenta,importera) może wydłużyć czas realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na dłuższy okres oczekiwania może całkowicie anulować zamówienie bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedającego

 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
  a) Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb
  b) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy, konsument zobowiązany jest odesłać Towar niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Klient ma obowiązek zabezpieczyć zwracany Towar, tak aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

 5. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany przelewem na konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób w przeciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej.

 6. Koszt odesłania towaru do firmy, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, ponosi konsument.

 7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


VI. Płatności

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  1. Przelewem na rachunek bankowy (przedpłata),

  2. Gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie),

  3. Gotówką, przy odbiorze osobistym,

 2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu zamawiający powinien podać numer zamówienia.

 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 4. W przypadku płatności gotówką, przy odbiorze osobistym, towar wydawany jest w siedzibie sklepu, po weryfikacji poprawności danych Kupującego i zapłaty określonej kwoty.VII.Dostawa

 1. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub Poczty Polskiej.

 3. Koszty wysyłki są zależne od formy płatności, wagi i rozmiarów przesyłki oraz firmy doręczającej i wynoszą: DPD do 30kg przelewe/przedpłata 15zł, DPD do 30kg pobranie 21 zł, Poczta-Polska do 5kg przelew/przedpłata 15 zł, Poczta-Polska do 5kg pobranie 19.50 zł Koszty wysyłki są wskazane w czasie składania Zamówienia.

 4. Termin realizacji – każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno być wysłane do Klienta. W sytuacja losowych związanych z brakiem produktu na magazynie dostawcy, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 5. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się na Zamówieniu.

 6. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym podanie adresu przez Klienta.VIII. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, usługi rezerwacji towarów, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Towary dostępne w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora (jeżeli jest wymagana). Długość okresu gwarancyjnego jest określana w karcie gwarancyjnej, która jest dostarczana wraz z Towarem.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

  1. Imię i nazwisko / Firma,

  2. numer zamówienia / numer faktury VAT

  3. opis niezgodności towaru z umową,

  4. datę zakupu

 4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .

 5. Reklamacje można składać mailowo lub telefonicznie.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 6. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

 9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

 10. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Operator Sklepu zastrzega sopbie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, bedą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 18-03-2013.


do pobrania:

Druk odstąpienia od umowy.doc

Druk odstąpienia od umowy.pdf

10/11362005
Ta witryna używa pliki cookies
Wykorzystujemy pliki cookies aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookies można znaleźć w Polityce Cookies.
© Coral Bio. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.